Privacyverklaring

24 mei 2018

Schouwburg Hengelo, gevestigd aan Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.schouwburghengelo.nl, Beursstraat 44, 7551 HV Hengelo, +31 74 255 6777

Mw. M. Jellema is de Functionaris Gegevensbescherming van Schouwburg Hengelo. Zij is te bereiken via m.jellema@schouwburghengelo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schouwburg Hengelo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- voor- en achternaam;
- geslacht (t.b.v. aanhef);
- geboortedatum;
- adresgegevens;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- bankrekeningnummer.

Persoonsgegevens kinderen
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming, raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schouwburghengelo.nl. Wij verwijderen dan deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Schouwburg Hengelo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- om uw reservering af te handelen;
- om u een nieuwsbrief, brief en/of brochure te sturen;
- om u te bellen, e-mailen of op een andere manier met u in contact te komen indien dit nodig is om u goed van dienst te zijn (bijvoorbeeld in geval van wijzigingen van datum of aanvangstijd van een voorstelling).
Tot slot verwerken wij ook persoonsgegevens in geval wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Schouwburg Hengelo gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Websitebezoekers blijven anoniem, hierdoor is wel te zien hoe de website wordt gebruikt, maar dus niet wie de website gebruikt.

Schouwburg Hengelo neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schouwburg Hengelo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schouwburg Hengelo bewaart uw persoonsgegevens ten behoeve van een optimale dienstverlening. Zo houden wij uw account volledig en voor u via de website toegankelijk. Daarnaast kunnen wij u zeer gericht informeren over artiesten of gezelschappen die terugkomen in Hengelo. Tien jaar na uw laatste voorstellingsbezoek worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd uit ons systeem.  

U kunt ons te allen tijde na afloop van uw laatste voorstellingsbezoek bij ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Zie hiervoor het onderwerp ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’. Houdt u er in dat geval rekening mee dat wanneer u opnieuw onze schouwburg bezoekt u opnieuw een account dient aan te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schouwburg Hengelo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schouwburg Hengelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookies helpen ons om onze website te optimaliseren. Wij gebruiken geen cookies die inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u een account heeft op onze website kunt u ten alle tijden zelf correcties doorvoeren in uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouwburg Hengelo. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schouwburghengelo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Schouwburg Hengelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@schouwburghengelo.nl

Als u niet tevreden bent over onze afhandeling van uw mail of over onze beveiliging in het algemeen, kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring